2.7.1 Licentieovereenkomst voor gebruikers

Mededelingen aan de gebruiker:

1. Definities

1.1. Onder Shj wordt verstaan de stichting "Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands", gevestigd te Amsterdam.

1.2. Onder Polderland wordt verstaan "Polderland Language & Speech Technology bv", gevestigd te Nijmegen.

1.3. Onder software wordt verstaan Sofeer, editie 2.0.

1.4. Onder gebruiker wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de licentie accepteert.

1.5. Onder gebruiksrecht wordt verstaan het recht van de gebruiker de software conform de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken.

2. Gebruiksrecht

2.1. Shj verleent aan gebruiker kosteloos het gebruiksrecht van de software. Het gebruiksrecht strekt zich uit tot de bij de programmatuur behorende documentatie.

2.2. De software waarvoor het gebruiksrecht wordt verleend, betreft een standaardproduct van Polderland. Shj en Polderland aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de geschiktheid van de software voor de gebruiksdoelstelling van de gebruiker.

3. Wijze van gebruik

3.1. Gebruiker is gehouden de software op correcte wijze te gebruiken. Het is gebruiker, voor zover de wet zulks al toelaat, niet toegestaan enige door Polderland vervaardigde en door Shj ter beschikking gestelde programmatuur of gedeelten daarvan, daaronder begrepen documentatie - op welke wijze dan ook vastgelegd , aan te passen, te deassembleren of te decompileren.

4. Eigendom

4.1. Op de software rust auteursrecht. De gebruiker erkent dat Shj rechthebbende is op het in Sofeer editie 2.0 vervatte lexicografisch materiaal en van de daarbij behorende toelichting en verantwoording (opgenomen in Help), en dat de andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op de programmatuur bij Polderland berusten.

4.2. Het is gebruiker niet toegestaan het in het eerste lid van dit artikel vermelde materiaal geheel of gedeeltelijk in een ander werk over te nemen, tenzij met schriftelijke toestemming van Shj. Korte citaten uit het lexicografisch materiaal en uit de Helptekst zijn geoorloofd, mits met bronvermelding.

4.3. Het is gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrecht, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software te verwijderen of te wijzigen.

4.4. Shj vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden voor beweerde schending door gebruik van aan derden toekomende rechten van intellectuele eigendom. De gebruiker dient daartoe Shj onverwijld van dergelijke aanspraken in kennis te stellen.

5. Ondersteuning

5.1. Gebruiker kan in het operationeel gebruik van de software zich laten ondersteunen door Shj. Gebruiker kan daartoe contact opnemen met Shj via de website van Shj, www.sofeer.nl.

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid

6.1. Het gebruik van de software geschiedt voor eigen risico. Shj en Polderland zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van de software.

7. Toepasselijk recht, bevoegdheid

7.1. Op deze licentieoverkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen betreffende interpretatie en toepassing van deze overeenkomst zullen, onverminderd hoger beroep of cassatie, bij uitsluiting van iedere andere rechtelijke instantie, in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.


Vorige paragraaf:
2.7 Licentie en copyright
Volgende paragraaf:
2.7.2 Copyright