4.7 Mogelijke vragen bij de Sofeer-spellingcontrole

Deze paragraaf biedt hulp bij vragen die bij de Sofeer-spellingcontrole kunnen optreden. Aan de orde komen:

Waarschuwing: suggesties niet uit Sofeer

Deze mededeling verschijnt als Word® de conclusie trekt dat de te corrigeren tekst niet in het Nederlands is geschreven, maar in een andere taal, bijvoorbeeld het Engels. Omdat Sofeer een aanvulling is op de Nederlandse spellingcorrector van Word®, gebruikt Word® de Sofeer-suggesties dan niet langer.

De oplossing is om de standaardtaal opnieuw in te stellen op Nederlands.

 1. Selecteer het deel van de tekst dat Word® als Nederlands moet beschouwen (of kies Ctrl+A om uw gehele tekst te selecteren);
 2. kies in het menu Extra > Taal > Taal instellen…;
 3. kies als taal: Nederlands (of Nederlands (standaard));
 4. verwijder een eventueel vinkje bij Taal automatisch bepalen.
 5. klik op OK om de gewijzigde instellingen op te slaan.

Ik krijg geen suggesties

Hebreeuwse of Jiddisje woorden en namen die weinig voorkomen, kunnen ontbreken in de woordenlijst van Sofeer. Als u in zo'n geval wilt nagaan of de door u gebruikte spelling in overeenstemming is met de Sofeer-regels, kunt u spellingrichtlijnen raadplegen: omzettingsregels (in de paragrafen 6.3.1-6.3.6) en omzettingstabellen (paragrafen 6.2.1-6.2.5).

Grootte van het dialoogvenster spellingcontrole

Dat klopt, de grootte van het dialoogvenster Sofeer spellingcontrole ligt vast. De knop [Verkleinen (vorige venstergrootte)] is niet werkzaam; hij is dan ook licht afgebeeld.

Sneltoetsen

Druk een Alt-toets in: de sneltoetsen worden dan zoals gebruikelijk op de knoppen zichtbaar als een onderstreping.

Knop 'Woordenboek...' is grijs

Om informatie op te vragen over een woord in uw document, gebruikt u niet de spellingcontrole maar de woordenboekfunctie van Sofeer. Klik met de muiscursor eerst op het woord dat u wilt opzoeken, en vervolgens op de woordenboekicoon knop Woordenboek in de Sofeer-knoppenbalk.

De spellingcorrectie lijkt zich te vergissen

Bij eigennamen komt veel variatie in spelling voor. Bijvoorbeeld Jozef, Josef, Joseph komen alledrie als eigennaam voor. Met de knop Extra in het Spellingcorrectievenster kunt u instellen hoe Sofeer met spellingvarianten in Hebreeuwse en Jiddisje eigennamen moet omgaan: zie spellingcontrole voor eigennamen instellen.

Afbreekfunctie werkt niet goed

Word® gebruikt eigen regels om woorden af te breken en maakt daarbij geen gebruik van de afbreekinformatie in het Sofeer-woordenboek. U kunt de automatische afbreekfunctie van Word® uitzetten via Extra > Taal > Woordafbreking; verwijder het vinkje bij Woorden in document automatisch afbreken en kies eventueel voor Handmatig afbreken. U kunt dan bij ieder Sofeerwoord aan de hand van het Sofeer-woordenboek controleren of een door Word® gesuggereerde afbreking correct is.

Eigen aanvullingen op de Sofeer-woordenlijst

U kunt de woordenschat van Sofeer aanvullen met een persoonlijke aanvullende woordenlijst ("gebruikerswoordenboek"). Sofeer zal daarna woorden uit die aanvullende lijst bij de spellingcontrole goed rekenen. Als u een woord dat in uw document rood wordt onderkringeld, aan uw persoonlijke aanvullende woordenlijst wilt toevoegen, kan dat als volgt:

 1. Verlaat Sofeer tijdelijk door het spellingcontrolescherm met de knop knop Venster Minimaliseren te minimaliseren (of door buiten het Sofeer-venster te klikken).
 2. Klik met de rechtermuisknop op het onderkringelde woord.
 3. Er verschijnt een uitrolmenu:

  uitrolmenu bij rechtsklik op onderkringeld woord

  Kies daarin voor Toevoegen aan woordenboek om het woord aan uw persoonlijke aanvullende woordenlijst toe te voegen. De Sofeer-spellingcontrole zal het woord voortaan goed rekenen.

 4. Eventueel kunt u in het uitrolmenu ook kiezen voor Alles negeren: het woord wordt dan niet opgenomen in uw persoonlijke aanvullende woordenlijst, maar de computer onthoudt wel in de huidige computersessie dat het woord niet meer mag worden foutgerekend.
 5. U kunt vervolgens de spellingcontrole voortzetten door onderin het beeldscherm in de taakbalk het geminimaliseerde venster "Sofeer: Spellingcontrole" aan te klikken.

Word® slaat uw eigen aanvullingen op de Sofeer-woordenlijst op in een bestand dat u desgewenst kunt bewerken.

Word® slaat uw persoonlijke lijst van aanvullingen op de woordenlijst van Sofeer op in een bestand custom.dic (het "gebruikerswoordenboek"). U kunt die lijst bewerken (bijvoorbeeld woorden verwijderen of toevoegen) via Extra > Opties > Spelling en grammatica > Aangepaste woordenlijsten... > custom.dic > Wijzigen.

Opmerkingen:

Andere vragen?

Raadpleeg allereerst: Overzicht van mogelijke vragen bij Sofeer.

Hebt u andere vragen over Sofeer, of ondervindt u problemen met het programma die u hier niet beschreven vindt, dan verwijzen wij u naar de website www.sofeer.nl.

Vindt u daar geen antwoord, dan kunt u zich wenden tot Contact.


Vorige paragraaf:
4.6 Een persoonlijke aanvullende woordenlijst
Volgende paragraaf:
5. Sofeer: Woordenboek