8.1.2 Grenzen bij de woorden

Woorden uit andere talen zijn, zoals gezegd, in het Sofeer-woordenboek opgenomen als ze in het hedendaagse Nederlands meer dan incidenteel gebruikt worden.

Niet opgenomen zijn:

Wel opgenomen zijn niet alleen losse woorden, maar ook min of meer vaste woordcombinaties, zoals Jom Kipoer ('Grote Verzoendag'). Deze staan ook in Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken als het Groene Boekje en Van Dale. Daarin zijn ze alleen minder talrijk. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het Hebreeuws en het Nederlands op een verschillende manier woorden met elkaar combineren. In het Hebreeuws zeg je dag van de onafhankelijkheid, in het Nederlands onafhankelijkheidsdag. Daardoor heeft het Hebreeuws een groter aantal combinaties van losse woorden.

Wel opgenomen is verder een groot aantal eigennamen. Het komt immers vaak voor dat deze in het Nederlands moeten worden gebruikt, bijvoorbeeld door redacties van media als kranten en tijdschriften. Weliswaar zijn er in Sofeer omzettingstabellen en omzettingsregels beschikbaar, maar voor het gemak van de gebruiker werden ook veel individuele namen opgenomen. Bij spellingen die vastliggen, bieden de tabellen en regels trouwens geen soelaas. Zeker daarbij zal de gebruiker geholpen zijn met de individuele vermeldingen van eigennamen in Sofeer.

Opgenomen zijn de volgende categorieën:

Het woordenboek bevat geen achternamen van Hebreeuwse of Jiddisje herkomst. In de manier waarop die worden geschreven, komen namelijk nogal wat varianten voor, die bovendien vastliggen en zich dus niet lenen voor spellingharmonisatie.

Het woordenboek bevat daarentegen wel ruim zeshonderd Bijbelse namen, en wel in twee versies: de gangbare versie, waarbij de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 als leidraad diende, en de transcriptieversie, die met name in de uitgave Tanach van 2007 te vinden is (zie 7.1.5.2). Het gaat om alle namen die meer dan tien keer in de Bijbel genoemd worden, plus de namen die er weliswaar minder vaak in staan, maar wel bekend zijn. Voor dit laatste gold als criterium of ze voorkomen in aanhangsel III van de grote Van Dale, dat aan Bijbelse namen is gewijd.

In Sofeer staan verder soortnamen in de Hebreeuwse Bijbel die onvertaald in het Nederlands gebruikt worden, zoals namen van maanden en maten.

De informatie bij de Bijbelse woorden in Sofeer is uitvoeriger dan bij andere woorden in het woordenboek, zoals is toegelicht in 6.1.9. Het plan bestaat om na evaluatie daarvan, met name door gebruikers, in een volgende versie van Sofeer alle Bijbelse namen op te nemen.


Vorige paragraaf:
8.1.1 Grenzen bij de talen
Volgende paragraaf:
8.2 Selectie